Vedik astrolojide Ay, mutlak varlığın prakriti değeridir. Yani hayatın dişil enerjisidir. Görünen alemdir. Sonsuz tezahür etmiş olandır. Kozmik zihindir. Evrenin zihni Aydır. Evrenin hafızasıdır. Zihin manas. Cisimlenmiş, maddeleşmiş zihindir.

Hayat kaynağı olan güneşin, zihindeki yansımasıdır. Vedik astrolojide ay, doğayı yönetir, besler, büyütür. Doğurganlıktır. Kozmik annedir.

Güneş, evrenin ruhu, hayatın eril enerjisi, hayat kaynağıdır. Görünmeyen alem, sonsuz tezahür etmemiş olan hiçlik alemi, mana alemi yani gerçek alemdir. Güneş her şeyin özü olan “Ruh”, Atmandır.

Mutlak varlık- Brahman-Tanrı ismi ne olursa olsun yaratıcı yüce zeka, yaradılışın eril ve dişil ilkelerini içinde barındırır. İçkin ve aşkındır. Eşsiz ve benzersizdir. Evrenin mimarıdır. Alemlerin yaratıcısı yöneticisidir ve herşeyin üstündedir. Hiçbirşey O’na  denk değildir. Görünen alem, görünmeyen alemden tezahür etmiştir.

Big Bang- Büyük patlamayla, kainat, mutlak hiçlikten doğmuştur. Vedik astrolojide Madde Alemini, kainatı yöneten ay, yaşam kaynağı Güneşin ışığını varlık alemine yansıtır.

Hint astrolojisinde varoluşun eril ilkelerini güneş, dişil ilkelerini ay temsil eder. Belli bir nizama uygun olarak yaratılmış olan güneş sistemindeki diğer gezegenler de yörüngelerinde belli kaidelere uygun şekilde seyir halindedirler. Her birinin temsil ettiği konular farklıdır. Tanrı’nın kurduğu eşsiz nizamda vazifelilerdir. Doğum anında gökyüzündeki konumlarıyla duygu ve düşünce yapımızı yani kaderi şekillendiren göksel unsurlardır.

Ay Nakşatrası

Gerçek alemle aramıza çekilmiş bir perde vardır. Ruh, gözler perdeli halde, güneş sisteminin ötesinde “Nakşatralar kuşağı” dediğimiz takımyıldızlar bölgesinden geçerek, bu yıldız enerjileriyle donanmış şekilde dünyaya giriş yapar. Nakşatra lordunun özelliklerine bulanarak doğar.

Nakşatralar kuşağı, ruhun dünyaya ilk geçiş kapısıdır.

Vedik astrolojide, kişilik özelliklerini Ayın içinde bulunduğu nakşatra belirler.

27 tane -tara- nakşatra vardır. Tara “yıldız” manasındadır. Ay her gece bir tarada konaklar. Rahu, ketu, satürn, mars yönetimindeki nakşatralar olumsuzdur. Bunlar ruhun zorlanacağı takımyıldız enerjileridir. Rahu ketu yönetimindeki bir nakşatrada doğan insanın karması büyüktür. Karmik karşılaşmalar karmik ilişkilerle, aydüğümlerinin değişim rüzgarında savrulacaktır  ruhu.

Dünyaya doğan ruh, madde alemine bağlanır. Önceki halini, mana alemindeki gücünü ve bütünlüğünü unutur. Geldiği kaynaktan kopar. Bedenli varlık halinde yaşam yolculuğu ve arayış başlar. Ay nakşatrasının yöneticisi ruhun yolculuğunda geminin kaptanıdır. Ruhun rotasını çizer.

Doğum anında gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin enerjileriyle yoğrulan zihin, yıldız haritasıyla programlanır. Herkesin yıldız planı ve hayata geliş amacı yani dharması farklıdır.

Bu yolculukta zihin kalitesi, hayatın kalitesini yansıtır. Bu sebepledir ki vedik astrolojide zihin kalitesini yansıtan ay, en önemli harita unsurudur. Vedik astrolojiye ay astrolojisi de denir.

Işıklı bir zihinle (ışıklı ay), karanlıklarda yolunu şaşırmış, oradan oraya sürüklenen zihin (karanlık ay) bir olamaz. İkisi yaşamda çok farklı yollara sapacaklardır.

Zihin, kurar, kurgular,

Hayatın senaryosunu yazar.

Zihin temsilcisi Ay, hayatın mimarıdır.

Hint astrolojisinde Ay, duygulardır. Bilinçaltı zihin temsilcisidir. Mutluluktur. Yıldız haritasında anne, annelik, şefkat, empati, doğurganlık, kadınlık, rahim, hormonlar, göğüsler, halk, kraliçe, bolluk, bereket, huzur, zihin barışı, arzular, tüm vücut sıvıları, kan, sıvılar, denizcilik, gemiler, beyaz eşya, gümüş, inci, pazartesi gününün simgesidir.

Işıklı ay, büyüyen aydır. Güneşin ışığını yansıtır. Ay 72′ den sonra kuvvetini kazanmaya başlar. Yıldız haritasında ay, ışıklıysa, düşünce gücünü yükseltir. Zihin parlar. Vedik astroloji, batı astrolojisinin aksine dolunayı sever. Dolunayda zihin en mükemmel haldedir. Pırıl pırıldır. Eğer ay, karmik düğümler rahu ketudan, satürn marstan zararlı etkiler almıyorsa, uğursuz evlerde yerleşmemişse, Sağlıklı, mutlu, huzurludur. Anneyle ilişkiler sağlıklıdır. Zihin barışı, dengeli duygular, sağlam bir duruş, basiretli, hakikati gören gönül gözü, morali yüksek güçlü ruhsal yapısıyla ışıklı bir yol çizer kendine. Dünyanın gelip geçici heveslerinin tutsağı olmaz. Hayatı dengeli yaşar. Neticede arzularına kavuşur.

Gajakesari yoga;  

Vedik astrolojide yıldız haritasında ay ve jüpiter birbirlerine göre köşe veya karşıt evlerde yerleşmişlerse oluşan şans  ve başarı yogasıdır. Hayatı kolaylaştıran şans kapılarını açan, fırsatlar sunan gajakesari yoga haritanın talihini yükseltir. Zihinsel duygusal yapıyı güçlendirir. Ama ay ve jüpiterin olumlu evleri yönetmeleri gerekir. Para evlerini yönetiyorlarsa zenginlik bahşeder. Ama eğer ay ve jüpiter, haritada dusthana evlerden birini yönetiyorsa yoganın şansı düşer. Dusthana evler 6.,8.,12. evlerdir. Bu evleri yöneten gezegen uğursuz enerjiler yüklenir. Ve yerleştiği eve bu uğursuzluğu beraberinde getirir. Örneğin jüpiter 8.evi yönetiyorsa 11.evde yerleşmişse ve ay 5. Evde yerleşmiş 12.evi yönetiyorsa gajakesari yoga oluşur. Fakat Jüpiter yönettiği 8.evin zararlı enerjilerini 5.eve yaptığı görünümle taşımaktadır çocuğun erken yaşta kaybı veya kürtaj vs. durumlara yol açar. Ay da kayıplar evi 12.evin enerjisini çocuk evine taşır. Dolayısıyla gajakesari yoga bu haritada puan kaybeder. Hint astrolojisinde ev yöneticilikleri çok önemlidir. En uğurlu gezegen sayılan jüpiter bile, 8.ya da 12.evleri yönetiyorsa kayıplar getiren, ölüm havası estiren bir gezegene dönülebilir.

Karanlık ay; 300-360′ de ay kapanırken, uğursuz kabul edilir. Ay ışıksızdır. İnsan hayatı ve sağlık için zararlıdır. Ruhsal sorunları vardır. Karanlık ay hayatı zorlaştırır. Jüpiterle irtibatı yoksa zihinsel karışıklık huzursuzluk yaratır.

Balsamic ay: Kşeşna: 0′ de en küçük ay. Ayın en ışıksız hali. YeniAy fazı. Vedik astrolojisinde ayın en uğursuz halidir. Ay ışıksızsa malefik olur. Zihin karanlıklardadır. Düşünce gücünü aşağılarda tutar. Ay, ışığını keserek, insanı cehalet içinde körü körüne arzu ve isteklerinin esiri eder. Ego yüksektir. Duygular karışıktır. Zihinde hakikatin ışığı yanmaz. Çünkü evrenin ruhu olan güneşin ışıkları ruhunda parlayamaz.

Mutsuzluğa kodlanmış insanlar

Ay için haritada en kötü konum 6.,8.,12.evlerde yerleşmiş olmasıdır.

Dustana evlerde ay, endişeli, mutsuz, yalnız, içe kapanık, moralsiz, güçsüz, takıntılıdır. Zihinsel karmaşalar içinde bocalar. Zihin barışını sağlamakta zorlanır.

Eğer ay ışıklıysa, jüpiterden venüsten görünüm alıyorsa ruhsal durum düzelir.

Ama eğer ay ışıksızsa, malefiklerden yani rahu ketudan, satürnden marstan görünüm alıyorsa yada akrepteyse, hemmedse, hakikatlerden kopuk, çok dünyevi yaşar. Anneyle ilişkiler soğuk ve mesafelidir. Çok büyük ruhsal sorunları vardır. Duygusal çalkantılar içinde akıntıya kapılır gider. Arzularına ulaşamaz. Satürn etkisi talihsizlik düşüş etkisi yaratır. Zihinsel blokajlar, yönünü bulmasında işini zorlaştırır. Rahu ketu yani aydüğümleri etkisindeki ay, geçmişin karmik yükünü sırtlanmış gelmiştir. Anneyle ilgili sorunlara, annenin yarattığı engellere veya annenin hayatındaki zorluklara işaret eder. Ketu ay ilişkisi, anneyle ilgili geçmişten gelen bitmemiş hesaplaşmaların, bu hayatta süregeldiğinin, yarım kalmış senaryonun bu hayatta tamamlanması gerektiğinin göstergesidir. Yoksa huzur ve zihin barışı sağlanamaz.

Ay 4.evde dikbaladır. Yönsel kuvvet kazanır. Akrepte debildir. Yani en düşük asalettedir. Karmaşık huzursuz bir zihin yapısı vardır. Hayatını karmaşık kodlar. Mars yönetimindeki çalkantılı duygular dip yapar. Ay eğer ışıklıysa, veya jüpiterden görünüm alıyorsa yoğun duygularına yön verebilir. Ay boğada yücelir. En yüksek asalete erişir. Exalttır. Mükemmel bir zihin kalitesine sahiptir. Ama eğer balsamic karanlık ay ise  zihinsel parlaklık kaybolur.

Gül Oğuz Öztuğ

3 Mayıs 2016